Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci Litmanová

 07.04.2017

 

www.europa.eu           Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci Litmanová

Miesto realizácie projektu: Litmanová

Registračné číslo zmluvy o poskytnutí NFP: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K313

Kód projektu v ITMS2014+: 310041K313

Celkové oprávnené výdavky: 385 374,59 EUR

Výška NFP: 366 105,86 EUR

Vlastné zdroje obce: 19 268,73 EUR

Časový harmonogram: 4/2017 - 11/2020

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Výzva - kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Oblasť intervencie: 013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštrašné projekty a podporné opatrenia

Hospodárska činnosť: 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

www.op-kzp.sk  www.sazp.sk  www.minv.sk  www.siea.sk  www.partnerskadohoda.gov.sk