Komisie pri OZ

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: Lukáš Hlinka

Členovia: PaedDr. Renáta Česelková, Mgr. Nadežda Hlinková

Komisia výstavby a územného rozvoja

Predseda: Ing. Jaroslav Rusiňak

Členovia: Lukáš Hlinka, Mgr. Vasiľ Vislocký

Komisia ekonomicko - finančná

Predseda: Marián Kuščák

Členovia: PhDr. Ivana Vislocká, Mgr. Vasiľ Vislocký