Overovanie listín a podpisov

Overovanie listín a podpisov sa vykonáva na obecnom úrade v pracovných dňoch.


Osvedčovaním odpisov a kópií listín Obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny a preukaz o totožnosti osoby. Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje. Osoba, ktorej sa osvedčuje, preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, alebo pasom.

Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan občianskym preukazom, alebo pasom. V prípade overenia podpisu bezvládnych a chorých občanov je overenie potrebné vopred dohodnúť osobne alebo telefonicky na čísle telefónu: 052 / 428 62 01

Poplatok: platí sa v hotovosti

  •  za osvedčenie podpisu: 2,00 € za každý podpis,
  • za osvedčenie listín: 2,00 € za každú aj začatú stranu

Potrebné doklady:

  • Občiansky preukaz, alebo pas
  • Originál listiny

Neoverujeme:  fotokópie občianskych preukazov, technické preukazy,všetky typy preukazov, výpisy z listov vlastníctva, geometrické plány, mapy, osvedčenia, doklady s tzv. suchou pečaťou, listiny na použitie v cudzine(výnimka potvrdenie o žití do ČR), ak sa odpis nezhoduje s originálom, ak je listina napísaná v inom ako slovenskom jazyku(okrem ČR ale len pre potreby v SR), potvrdenia o stave, rozhodnutia súdov a štát.orgánov, ktoré nenadobudli právoplatnosť.