Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 58)
Názov Popis Dátum
ZVEREJNENIE emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu REFERENDUM 2023 08.12.2022
Bezpečné prežitie Vianočných sviatkov a Silvestra OR HaZZ v Starej Ľubovni 30.11.2022
Návrh VZN 8-2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a školskej jedálne - 29.11.2022
Návrh VZN 7-2022 o miestnych daniach a ostatných poplatkoch - 29.11.2022
Návrh VZN 6-2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Litmanová - 29.11.2022
Návrh VZN 5-2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Litmanová - 29.11.2022
Návrh VZN 4-2022 ktorým sa určujú pravidlá odberu vody z vodných zdrojov - 29.11.2022
Návrh rozpočtu 2023-2025 - 29.11.2022
P l á n kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2023 - 26.11.2022
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie. Oznámenie o plánovanom výrube - NN vedenia Východoslovenská distribučná, a.s. 21.11.2022
Generované portálom Uradne.sk