História

Staré a inojazyčné názvy obce:
1412 Litmanova, 1808 Litmanova, Litmanó, 1863 Litmano, 1873 Litmanova, 1907 Hársád, 1920 Litmanova, maď. Hársád.

Administratívne začlenenie:
Župa Spišská, Podtatranská 1923-1928, Tatranská 1940-1945, okres Stará Ľubovňa do 1960, Poprad 1960-1968, od 1968 okres Stará Ľubovňa.

Miestne časti: Finančná kasáreň, Mušína

Počet obyvateľov:
1828 - 1185, 1869 - 956, 1880 - 828, 1890 - 759, 1900 - 983, 1910 - 869, 1921 - 789, 1930 - 698, 1940 - 684, 1948 - 759, 1961 - 739, 1970 - 636, 1980 - 623, 1991 - 615. 1921 - 192 d, 789 obyv.: 12 čs, 757 r, 1ž, 6 iná, 13 cudz.; 33 rk, 754 gk, 1 iz, 1 iné. 1991 - 141 d, 615 obyv.: 588 s, 1 č, 1 p, 22 rs, 2 u, 1 iná; 32 rk, 508 gk, 32 pr, 8 bv, 35 ne.

Výmera chotára: 1790 ha.

Dejiny
Najstaršia správa o obci je z r. 1412. Osada vznikla z majera ľu­bovnianskeho panstva nazývaného Lithmanova už v r. 1564. V metácii listiny z r. 1567 Mikuláša Maciejovského je uvedená ako osada Jaworska. R. 1570 starosta spišského zálohu Mikuláš Maciejovsky vydal lokačnú listinu, ktorou poveril Petra Wiszlowského, aby na opustenom poli zvanom Lipmanova usadil 9 poddaných, ktorí dostanú 12 ročnú lehotu. Po jej uplynutí budú povinní Ľubovnianskemu hradu odovzdávať dávky podľa zvyklostí valachov, konali roboty a iné služby. Petrovi Wiszlowskému dal dedične 2 lány, mlyn, pivovar, každý šiesty denár z cenzu poddaných a každý tretí z pokút. Nová dedina mohla mať až 60 dvorov - lánov. Výsady a povinnosti novousadeného obyvateľstva mali charakter valašského práva, ale určením počtu usadlostí roľnícky ráz, kým privilégiá šoltýsa obsahovali normy nemeckého dedinského práva. Obec bola ako majetok ľubovnianskeho panstva v zálohu v Poľsku do r.1772. R. 1822 sa poddaní vzbúrili proti robotám. R. 1828 obec mala 162 domov a 1185 obyvateľov - najviac počas svojej existencie. V obci bolo silné vysťahovalectvo. Obyvatelia boli známi drotári a sklári. Na prelome 19. a 20. st. pašovali do Poľska potraviny /maslo, syr, vajcia/. Po r. 1918 obec si zachovala poľnohospodársko-pasienkársky ráz. Počas SNP obyvatelia podporovali na okolí operujúce partizánske skupiny. Obec bola oslobodená 24. 1.1945. Revolučný národný výbor bol utvorený 28.1.1945 - predseda Michal Hlinka-Achimov, podpredseda Jozef Hlinka. Vo voľbách 1946 zvíťazila DS. Z 355 hlasov získala 238, KSS 109, Strana práce 3 hlasy. JRD založené 13. 1.1949 sa rozpadlo, znovuzaložené r.1979. Po r. 1945 bola v obci zavedená elektrická sieť /1960/, miestny rozhlas, verejné osvetlenie a postavená budova Jednoty SD, budova MNV /1958/, kultúrny dom /1978/, kasárne finančnej stráže, požiarna zbrojnica, budova školy /1982/, vodovod /1990/, miestne komunikácie, objekty JRD a ďalšie stavby.

Pamiatky
Kostol sv. Michala archanjela /gréckokat./, barokovo-klasicistický, postavený r. 1778, reštaurovaný r. 1895, 1933 a 1938, jednoloďový s polygonálnym uzáverom a predstavanou vežou. Na veži je baroková laternová kupola. Vnútorné zariadenie je z r.1895.
Kalich - barokový z r. 1716, pozlátené striebro.
Svietniky /2 ks/, rokokové, z 2. pol. 18. st., polychrómované drevorezby.

Osada Litmanová vznikla podľa 1. písomnej zmienky v roku 1412. Jej názov súvisí s menom jej zakladateľa Šoltysa Litmana. Lesy a lúky – chotár dnešnej obce, boli od 14. storočia v právomoci ľubovnianskeho hradu.

V období 1412 – 1772 obec patrila k Poľsku. Neskoršie patrila k ľubovnianskemu zámku. Obyvateľstvo sa zaoberalo roľníctvom a chovom rožného statku. Koncom 19. storočia veľa občanov odišlo do Ameriky za prácou. Obec mala v 1830. roku 1 177 obyvateľov. V roku 1900 mala 983 obyvateľov a pri sčítaní roku 1970 bolo 635 obyvateľov.

V roku 1931 bol založený Požiarny dobrovoľný zbor.
Obec bola oslobodená 24. januára 1945 vojskami 4. ukrajinského frontu, ktorému bol veliteľom Petrov.

V roku 1945 bol zvolený miestny národný výbor v zložení:
Vasiľ Žihaľ – predseda
Mikuláš Hlinka – podpredseda
Jozef Hlinka – tajomník
V ďalšom období bol predsedom Ján Beňo – Tutoniv
Občania zanechávajú staré remeslo – drotárstvo a odchádzajú za prácou do Čiech, najmä na Mostecko, potom do Ostravy a Štramberku, kde tragicky zahynul Mikuláš Rusiňák – Žovňak.

V roku 1947 bolo založené v obci Potravné družstvo a v roku 1949 Jednotné roľnícke družstvo, ktoré sa v priebehu dvoch rokov rozpadlo. 2. mája 1952 usmrtil blesk Štefana Vislockého na poli Poľanky, v januári 1953 tragicky zahynul v Štramberku Vasiľ Sikorjak – Karpelišin.

V roku 1954 boli voľby do orgánov obce.
Predseda – Vasiľ Sulič
Tajomník – Vasiľ Kormaník

V roku 1957 bol za predsedu zvolený Juraj Hlinka – Feškiv a tajomník Michal Hlinka – Akimiv.

V roku 1959 bola upravená cesta zo Starej Ľubovne do Litmanovej a dňa 25. 11. 1959 bola zahájená pravidelná autobusová linka.

Rok 1960 bol v znamení volieb: predseda – Gabriel Hlinka
Tajomník – Michal Saloň z Jarabiny

V auguste 1960 bolo do obce zavedené elektrické svetlo, budovala sa budova Miestneho národného výboru a Požiarna zbrojnica.

V máji 1961 v Ostrave tragicky zahynul Vasiľ Hlinka – Katrenin.

V roku 1964 sa uskutočnili voľby: predseda – Mikuláš Hlinka – Akim
Tajomník – Michal Saloň
V tomto období sa urobili 4 mosty cez miestny potok. 20. júna 1964 usmrtil na strechce domu blesk Jána Viru – Marcina a Vasiľa Viru – Vislockého.

V roku 1966 bol daný asfaltový povrch na cestu zo Starej Ľubovne do Litmanovej.
Voľby v roku 1971:
predseda – Ján Hlinka – Bjiloho
Tajomník – Peter Vislocký – Hanin

V roku 1971 bolo vybudované futbalové ihrisko

Voľby 1976:

Predseda - Vasiľ Dzadík
tajomník – Peter Vislocký

V 1977 bola daná do úžívania nová budova školy, v ktorej je umiestnená aj materská škola. Vyučovanie sa začalo 14. februára 1977. V tomto období bol daný do užívania aj nový kultúrny dom. Začiatkom roku 1979 bolo v obci založené Jednotné roľnícke družstvo. Predsedom sa stal Vasiľ Kormaník.

Voľby v roku 1981:
predseda Vasiľ Dzadík
Tajomník Vladimír Kindja

Rok 1983:
predseda – Vasiľ Dzadík
Tajomník – Vladimír Kindja

V roku 1985 bol postavený nový cintorín.

V roku 1990 boli po nežnej revolúcií voľby do samosprávy obce:
• Starosta – Vasiľ Vislocký
• Zástupca Ing. Jozef Eštočin
V tomto období boli urobené tieto akcie: oplotenie KD, oplotenie cintorína.
V roku 1992 sa započalo s výstavbou obecného vodovodu, na ktorý sa napojilo 60 % obyvateľ. Boli vybudované miestne komunikácie s asfaltovým povrchom, odstavné a parkovacie plochy.
Rok 1994 voľby do samosprávy obce:
starosta – Vasiľ Vislocký
Zástupca – Vladimír Kindja
V tomto roku sa započalo s prípravami na vybudovanie lyžiarskeho strediska SKICOMP Litmanová. V roku 1998 dokončené 4 vleky, ubytovanie 70 lôžok.
V roku 1994 sa započala príprava na plynofikáciu obce, previedla sa výstavba nových vodných zdrojov. Bola prevedená rekonštrukcia miestneho rozhlasu.
V roku 1996 boli obci prinavrátené lesné nehnuteľnosti. Vybudovali sa vodné zdroje pútnické miesto ZVIR.

Rok 1998 voľby do samosprávy obce:
starosta – Vasiľ Vislocký
Zástupca – Ján Karpjak

V roku 1998 sa započalo s výstavbou a plynofikáciou obce, v roku 1999 bola celá obec splynofikovaná. Previedla sa I. etapa rekonštrukcie elektrickej siete a verejného osvetlenia. Na horu ZVIR sa vybudoval nový most, liturgický objekt a krížová cesta a pre ZŠ nový vodný zdroj.

Rok 2002 voľby do samosprávy obce:
starosta – Vasiľ Vislocký
Zástupca – Jozer Kavecký
V tomto období bol splynofikovaný Obecný úrad, kultúrny dom a ZŠ a MŠ. Previedla sa rekonštrukcia cesty – asfaltový povrch, zrekonštruovali sa 3 mosty a sociálne zariadenia na futbalovom ihrisku TJ, vybudovali sa chodníky okolo kostola a garáž pre požiarnu techniku.

V roku 2002 sa započalo s rekonštrukciou OÚ, ktorá bola dokončená v roku 2003. V budove je aj požiarna zbrojnica. Vymenili sa nové podlahy, vnútorné rekonštrukcie elektrickej siete a verejného osvetlenia, VN Straňany – Litmanová a prijímač Orange.

Rok 2006 voľby do samosprávy:
starosta – Vasiľ Vislocký
Zástupca – Jozef Kavecký
V tomto roku sa započalo s výstavbou liturgického objektu na hore ZVIR. Pre ďalšie obdobie sa pripravuje projektová dokumentácia kanalizácia ČOV, úprava okolia kultúrneho domu a jeho zateplenie, dokončenie ubytovacích zariadení.

Rok 2010 voľby do samosprávy:
starosta – Vasiľ Vislocký
Zástupca – Ing. Jozef Eštočin

Rok 2014 voľby do samosprávy :

starosta - Ing. Ján Kormaník

zástupca - Michal Sikorjak ml., od r. 2015 Mgr. Nadežda Hlinková