Samospráva

SPÔSOB ZRIADENIA OBCE

Obec Litmanová bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené: 
                 
  • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)
  • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
  • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
  • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE

Orgánmi obce Litmanová sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Litmanová je zastupiteľský zbor obce zložený zo siedmich poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Litmanová je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu).

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Mária Tomková. Hlavného kontrolóra volí OZ podľa § 18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na funkčné obdobie 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

ÚDAJE O OBCI

Štát:                               Slovensko

Kaj:                                         Prešovský kraj

Okres:                                   Stará Ľubovňa

Geografická poloha:      Ľubovnianska vrchovina

Nadmorská výška:          679 m n. m.

Rozloha:                               17,92 km² (1 792 ha)

Počet obyvateľov:           627 /k 31.12.2020/

Starostka:                           Mgr. Nataša Hlinková

PSČ:                                       065 31

Tel.predvoľba:                 +421-52

Kód obce:                            526851