Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 17)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
3220949 Zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Litmanová Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
1/2022 L Služby v lesníctve Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Štefan Petriľak
30 €
2/2022 D Peňažný dar Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Team Bezi
1 347.26 €
27122005 Nehnuteľnosť: pozemok KN-C 606/75 o výmere 501 m2 Odb.: Mgr. Iveta Vislocká
Dod.: Obec Litmanová
332.60 €
1/2022 D Peňažný dar Odb.: Obec Litmanová
Dod.: St. Nicholas Ukrainian Orthodox Church
898.18 €
19042022/2 Vydanie debetnej platobnej karty Oprávnenému držiteľovi karty na základe Zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a.s. pre depozitné produkty a používanie debetnej platobnej karty Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
0 €
19042022/1 Transformácia pôvodnej zmluvy o bežnom účte a vedenie bežného účtu v zmysle zvoleného typu VÚB Biznis Štandard Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
7 €
1/2022/P Pozemky: parc. č. KN-C 577/14, parc. č. KN-C 577/15, parc. č. KN-C 577/16, parc. č. KN-C 577/18 Odb.: Ján Rusiňak, Michal Rinkovský, Vasil Vislocký, Jozef Vislocký
Dod.: Obec Litmanová
1 €
2./2022 Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Občianske združenie "Folklórny súbor Majdan Litmanová"
Dod.: Obec Litmanová
1 500 €
1./2022 Prenájom nehnuteľnosti - pozemku parc. KN „E“ parc. č. 6732/5 a parc. KN „E“ parc. č. 142/1 Odb.: Zlatica Hrebíková
Dod.: Obec Litmanová
12 €
1/2022 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a na základe samostatných objednávok objednávateľa, vykoná pre objednávateľa služby a práce Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Poľanka, s.r.o.
0 €
1/2022 Prenájom nehnuteľnosti - pozemku parc. KN „E“ parc. č. 6732/5 a parc. KN „E“ parc. č. 142/1 Odb.: Štefan Hrebík
Dod.: Obec Litmanová
12 €
3/2022 Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Spišská katolícka charita
Dod.: Obec Litmanová
100 €
2/2022 Prenájom nehnuteľnosti - pozemku parc. KN-C č. 149/1 Odb.: Andrej Sikorjak
Dod.: Obec Litmanová
12 €
01-2-0000017 Zápočet vzájomných pohľadávok a záväzkov Odb.: Obec Litmanová
Dod.: AGROKOM-PLUS, spol. s r.o.
14 641.20 €
20220309 Predmetom zmluvy je dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy podľa požiadaviek odberateľa Odb.: Obec Litmanová
Dod.: IFOsoft s.r.o.
60 €
MC22032022-001 Dodávateľ pripraví prepojenie povinného zverejňovania z uradne.sk a zobrazenie priamo na webstránke www.litmanova.sk Odb.: Obec Litmanová
Dod.: webex.digital s.r.o.
1 524 €
Generované portálom Uradne.sk