Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci OZ:


Jaroslav Rusiňák, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie

Marián Kuščak, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Peter Rusiňák, Ing., Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Lukáš Hlinka, Kresťanskodemokratické hnutie

Vasiľ Vislocký, Mgr., Kresťansko demokratické hnutie

Martin Hlinka, Ing., nezávislý kandidát

Nadežda Hlinková, Mgr., Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Komisie vytvorené pri OZ:


Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


Predseda: Ing. Martin Hlinka

Členovia: Mgr. Vasiľ Vislocký, Mgr. Nadežda Hlinková

Komisia športu, kultúry a cestovného ruchu


Predseda: Mgr. Nadežda Hlinková

Členovia: Ing. Martin Hlinka, Ing. Jaroslav Rusiňak

Komisia výstavby a územného rozvoja


Predseda:  Ing. Jaroslav Rusiňak

Členovia: Lukáš Hlinka, Mgr. Vasiľ Vislocký

Komisia ekonomicko - finančná


Predseda: Marián Kuščák

Členovia:  Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký

Rokovací poriadok OZ Litmanová

Obecné zastupiteľstvo je kolektívny orgán, zastupiteľský zbor obce zložený s poslancov, ktorý má výhradné právo rozhodovať o najdôležitejších veciach a riešiť základné otázky obce.
Počet poslancov OZ na celé volebné obdobie určí pred voľbami OZ podľa veľkostnej kategórie obce. Minimálny počet poslancov je 3, maximálny počet 41, s výnimkou hlavného mesta SR Bratislavy a mesta Košice.
Funkcia poslanca OZ je nezlučiteľná s funkciou starostu, zamestnanca obce, v ktorej je zvolený, štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený a v špecifických prípadoch, napr. výkon funkcie prokurátora.

Poslanec OZ je povinný najmä zložiť sľub, zúčastňovať sa na zasadnutiach OZ a orgánov, do ktorých bol zvolený, dodržiavať organizačný a rokovací poriadok a obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. Na požiadanie je povinný informovať voličov o svojej činnosti a činnosti OZ.
Poslanec je oprávnený najmä:

• predkladať zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
• interpelovať starostu a členov rady,
• požadovať od riaditeľov právnických osôb založených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
• požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
• zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažnosti a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
• požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie

Kompetencie OZ vyplývajú:
a) priamo z konkrétnych ustanovení zákona o obecnom zriadení
b) zo zákonnej možnosti vyhradiť si priamo v si priamo v štatúte rozhodovanie aj o ďalších otázkach (avšak nie napr. právomoc štatutárneho orgánu, ktorým je podľa zákona len starosta).
Obecné zastupiteľstvo by si malo na rozhodovanie vyhradiť predovšetkým také veci hospodárskeho, sociálneho a ekologického rozvoja obce, riešenie ktorých zásadným spôsobom ovplyvňuje postavenie obce ako právnickej osoby a celkovú kvalitu života väčšiny jej obyvateľov.
Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. O jeho zvolanie môže požiadať aj tretina poslancov obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore, spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.
Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné, vrátane otázok použitia verejných prostriedkov na platy a odmeny a pri prerokúvaní otázok nakladania s majetkom obce. Rokovania zastupiteľstva môžu byť za neverejné vyhlásené iba vo výnimočných prípadoch.
Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené rozhodovanie najmä v týchto oblastiach:
• určovanie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom,
• schvaľovanie rozpočtu záverečného účtu, kontrola čerpania rozpočtu, rozhodovanie o prijatí úveru alebo pôžičky, schvaľovanie združovanie obecných prostriedkov
• schvaľovanie územného plánu obce alebo jej časti a koncepcií rozvoja jednotlivých oblasti života obce
• zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo poplatku
• vyhlasovanie hlasovania obyvateľov obce
• schvaľovanie nariadení
• schvaľovanie dohody o medzinárodnej spolupráci a členstva obce v domácich a medzinárodných združeniach
• určovanie organizácie obecného úradu, určovanie platu starostu a hlavného kontrolóra
• zriaďovanie funkcie hlavného kontrolóra
• zriaďovanie rozpočtových a príspevkových organizácií obce, vymenúvanie a odvolávanie ich vedúcich (riaditeľov), zakladanie obchodných spoločností
• zriaďovanie orgánov potrebných na samosprávu obce
• udeľovanie čestného občianstva obce, obecných vyznamenaní a cien
• určovanie symbolov obce

Zákon č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 11

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

(2) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

 1. starostu,
 2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený; to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca,
 3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 4. podľa osobitného zákona.

(3) Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:

 1. do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
 2. od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
 3. od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
 4. od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
 5. od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
 6. od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
 7. od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
 8. od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
 9. od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,
 10. nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.

(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 3. schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
 6. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 7. uznášať sa na nariadeniach,
 8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
 9. určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 10. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 11. schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 12. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 13. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 14. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 15. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 16. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
 17. vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1.

§ 12

Rokovanie obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.

Zákon č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 15

Komisie

 • Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 • Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
 • Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
 • Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny;13) to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.