Zástupca starostu

V súlade s § 13b zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je zastupovaním starostky obce poverený poslanec OZ,  Ing. Jaroslav Rusiňak.

Rozsah zastupovania starostky obce zástupcom je stanovený nasledovne:

 • koordinuje činnosť medzi jednotlivými komisiami pri obecnom zastupiteľstve a obecným úradom,
 • koordinuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva,
 • kontroluje prerokovanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách,
 • podieľa sa na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov obce,
 • koordinuje práce  súvisiace s tvorbou vnútorných predpisov a smerníc obce,
 • počas neprítomnosti starostu vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva,
 • rozvíja partnerskú spoluprácu s domácimi a zahraničnými subjektmi, koordinuje plány spolupráce v oblasti družobných vzťahov obce a dohliada na prípravu družobných zmlúv,
 • riadi a koordinuje činnosti ohľadom prípravy a zabezpečovania kultúrnych, športových a spoločenských akcií obce, reprezentácie obce na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach,
 • plní úlohy určené starostom obce na základe osobitného poverenia,
 • organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti so starostom obce základné práce v čase krízovej situácie na území obce – povodne, snehové kalamity a iné živelné pohromy a havárie,
 • na podklade ust. § 4 odst. 1 zák. NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je poslancom obecného zastupiteľstva povereným sobášením.

Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti starostu obce na výkon funkcie rozhoduje zástupca starostu aj vo veciach, na ktoré bolo starostom obce vydané osobitné splnomocnenie a to aj nad rámec činností uvedených ustanovení, pokiaľ to nie je  v rozpore s platnou právnou úpravou. Neprítomnosťou starostu obce sa rozumie plánovaná, resp. neplánovaná dovolenka, služobná cesta a zahraničná služobná cesta.