Formuláre na stiahnutie

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentáci

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o vydanie oznámenia, resp. rozhodnutia o pridelení súpis

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o predlženie lehoty výstavby

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Splnomocnenie - prepis auta

Sčítanie domov a bytov - sčitací hárok

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za preda

Ohlásenie stavebných úprav - udržiavacích prác

Oznámenie o vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za psa

Ohlásenie jednoduchej stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Malý zdroj znečistenia ovzdušia – žiadosť o vydanie súhlasu

Generálne plnomocenstvo

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť o záväzné stanovisko k investičnej činnosti (umiestneniu

PREHLÁSENIE O KOMPOSTOVANÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE ODPUSTENIE ZNÍŽENIE MIESTNEHO POPLATKU ZA K