Voda - výzva

 22.07.2022

Obec Litmanova v súčinnosti s prevádzkovateľom verejného vodovodu v obci Litmanova vyzýva obyvateľov, ktorí  majú domácnosti napojene na vlastne studne, resp. sú napojení na individuálne skupinové vodovody v obci a zároveň sú napojení na verejný vodovod obce, aby tuto skutočnosť oznámili v termíne do 27.7.2022 na obecnom úrade a prijali opatrenia na odstránenie tohto stavu. Zároveň Vám bude doručený dotazník, ktorý žiadame v uvedenom termíne doručiť na obecný úrad. Z hľadiska prevádzky vodovodnej siete v obci a zabezpečenia pitnej a hygienicky nezavadenej vody obyvateľom v obci nie je prípustne, aby akákoľvek nehnuteľnosť bola súčasne napojená na vlastný vodný zdroj a zároveň na verejný vodovod obce. Pri prepojení týchto systémov môže dôjsť  k miešaniu vody vo vodovodnom potrubí obecného vodovodu, ovplyvňovaniu jeho kvality a tlakov v potrubí, poškodeniu zdravia a majetku občanov. Tento stav je protizákonný. Žiadame o nahlásenie týchto prípadov a uvedenie do zákonného stavu. V prípade, že sa bude takýto stav opakovať bude obec prinútená v zaujme zdravia občanov riešiť situáciu trestným oznámením na neznámeho páchateľa.


V 29.tyzdni bol zistený nadmerný výskyt chlóru do vodovodnej siete a išlo o niekoľkonásobne prekročenie. Tento stav bol nahlásený na RUVZ SL a nebol spôsobený unikom chlóru z obecného vodojemu. Kvalita vody vo verejnom vodovode ako aj koncentrácia chlóru je pravidelne, denne kontrolovaná.Zoznam aktualít: