Upozornenie na nedoplatky

 28.11.2023

Obec Litmanová ako správca miestnych daní a poplatkov upozorňuje občanov na zaplatenie nedoplatkov na dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, poplatku za rozvoj a poplatku za komunálny odpad za rok 2023, prípadne predchádzajúce roky.


Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov a poplatníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, poplatok za rozvoj, poplatok za komunálny odpad prípadne iné záväzky voči obci neuhradili, aby si túto povinnosť splnili najneskôr v lehote uvedenej v rozhodnutí respektíve do 31.12.2023 a to buď v pokladni obecného úradu v Litmanovej alebo prevodom na účet obce Litmanová.Zoznam aktualít: