Starostlivosť o zeleň - upozornenie

 17.07.2023

            Obec Litmanová upozorňuje vlastníkov, užívateľov, správcov pozemku so zeleňou a s ňou súvisiacich sadovníckych prvkov, vrátane ornej pôdy v zastavanom území obce, že sú povinní  udržiavať pozemok v riadnom stave, zabezpečovať jeho sústavnú údržbu a úpravy spôsobom, aby spĺňal kvalitatívne, funkčné a estetické požiadavky.

            Na základe uvedeného upozorňujeme  obyvateľov obce, aby svoje pozemky pokosili a tak zjednali nápravu  a  zabezpečili trvalú starostlivosť o svoje  pozemky, v zmysle § 3 ods. 3 písm. b zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení.

Starostka obce


Zoznam aktualít: