OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE „Územný plán obce Litmanová“

 23.03.2023

Obec Litmanová oznamuje verejnosti, že je možné nahliadnuť do zverejneného Oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Litmanová“ robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Litmanová, č.p. 79 a to počas stránkových hodín.


Prípadné pripomienky je potrebné zasielať priamo na Okresný úrad Stará Ľubovňa, Nám. gen. Štefánika 526/1, 064 01 Stará Ľubovňa do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie doručené, t.j. do 03.04.2023.


Zoznam aktualít: