Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Starostka

Mgr. Nataša Hlinková

Mobil: 0904 034 000

Tel. : +421 52 428 6201

e-mail: starostka@litmanova.sk

Obecný úrad:
Litmanová  č. 79
065 31 p. Jarabina

Úradné hodiny starostky obce:

Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:15 - 15:15
Streda 7:15 - 16:30
Piatok 7:15 - 14:00

Zástupca starostky:

Ing. Jaroslav Rusiňak

Starosta je konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán správy obce. Jeho postavenie je pomerne nezávisle na obecnom zastupiteľstve. Tým sa značne oddeľuje výkon moci ľudu v obci od rutinnej správy obce a prehlbuje jeho priama zodpovednosť obyvateľom obce ako svojim voličom.

Starosta obce je zákonom a Ústavou Slovenskej republiky konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán obce a predstavený obce.

Funkcia starostu obce je volenou a verejnou funkciou.

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,

predsedu samosprávneho kraja,
vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy (napr. vedúci odboru)
podľa osobitného zákona(napr. prokurátor)

Povinnosti (právomoci) starostu:

Starosta je:

štatutárny orgán v majetkovoprávnych vzťahoch obce,
štatutárny orgán v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce,
správny orgán v administratívnoprávnych vzťahoch,
zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a rady,
vykonáva obecnú správu,
zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám,
rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
má výlučné právo podpisovať uznesenia obecného zastupiteľstva,
má sistačné právo (oprávnenie pozastaviť výkon uznesenia za splnenia istých podmienok)
môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 200.000 Sk ( v zákonom stanovených prípadoch )

Mandát starostu zaniká naplnením presne vymedzených zákonných podmienok, napr. odmietnutím sľubu alebo zložení sľubu s výhradou, uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa mandátu, právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o dovolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu, zmenou trvalého pobytu mimo územia obce, v prípadoch nezlučiteľnosti funkcie, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu.

Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti starostu na výkon funkcie ho zastupuje jeho zástupca. Na návrh starostu ho volia spomedzi seba spravidla na celé funkčné obdobie poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí ho môžu aj odvolať.

Sistačné právo starostu znamená právo starostu pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Toto právo sa vzťahuje aj na uznesenie, ktorým sa schvaľuje nariadenie.

Výkon uznesenia pozastaví starosta tým, že ho v lehote najneskôr do 10 dní od jeho schválenia nepodpíše. Pred pozastavením výkonu má starosta uznesenie rokovať v obecnej rade, ale jej uznesením nie je viazaný.

Ak starosta výkon uznesenia pozastavil, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie do dvoch mesiacov od jeho schválenia potvrdiť trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov, inak uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

Platové pomery starostu obce upravuje osobitný predpis – zák. NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Zákon určil, že plat starostu sa skladá z :

- nárokovateľnej položky ( minimálny plat ) a

- fakultatívnej položky ( odmeny )

Podľa § 3 cit. zákona starostovi patrí minimálny plat, ktorý je násobkom priemerného mesačného platu pracovníka národného hospodárstva Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, zaokrúhlený nahor na celých 100,- Sk, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom zložil predpísaný sľub.

Násobok je právnou úpravou viazaný na počet obyvateľov obce ( od 1,65 až do 3,98 ).

Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené schvaľovanie takého minimálneho platu, ktorý je vyšší ako zákonný nárok.

Starosta obce má nárok na upravený plat podľa priemerného mesačného platu pracovníka národného hospodárstva Slovenskej republiky za celý kalendárny rok – to znamená od 1. januára bežného roka až do 31.12. bežného roka.

Takýto plat bude vyplácaný každému starostovi obce a to až dovtedy, kým takého uznesenie OZ nezmení, resp. priznaný plat v jednom volebnom období starostovi obce prechádza aj na novozvoleného starostu obce v novom volebnom období a to bez toho, aby OZ v tejto veci rozhodovalo.

Starostovi obce možno tiež udeliť odmenu a to až do výšky 50% minimálneho platu. Ide o výlučnú právomoc obecného zastupiteľstva a nemožno ju preniesť na žiadny iný orgán – napr. obecnú radu a pod.