Obec Litmanová rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Litmanová 79
065 31 Jarabina

 

052 / 428 62 01
www.litmanova.sk
obeclitmanova@litmanova.sk

 

IČO: 00330019
VÚB, a.s.
Č. ú. 14124602/0200

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci OZ:


Jaroslav Rusiňák, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie

Marián Kuščak, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Peter Rusiňák, Ing., Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Lukáš Hlinka, Kresťanskodemokratické hnutie

Vasiľ Vislocký, Mgr., Kresťansko demokratické hnutie

Martin Hlinka, Ing., nezávislý kandidát

Nadežda Hlinková, Mgr., Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana


Komisie vytvorené pri OZ:


 

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


Predseda: Ing. Martin Hlinka

Členovia: Mgr. Vasiľ Vislocký, Mgr. Nadežda Hlinková

 

Komisia športu, kultúry a cestovného ruchu


Predseda: Mgr. Nadežda Hlinková

Členovia: Ing. Martin Hlinka, Ing. Jaroslav Rusiňak

 

Komisia výstavby a územného rozvoja


Predseda:  Ing. Jaroslav Rusiňak

Členovia: Lukáš Hlinka, Mgr. Vasiľ Vislocký

 

Komisia ekonomicko - finančná


Predseda: Marián Kuščák

Členovia:  Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký

 

Rokovací poriadok OZ Litmanová

Obecné zastupiteľstvo je kolektívny orgán, zastupiteľský zbor obce zložený s poslancov, ktorý má výhradné právo rozhodovať o najdôležitejších veciach a riešiť základné otázky obce.
Počet poslancov OZ na celé volebné obdobie určí pred voľbami OZ podľa veľkostnej kategórie obce. Minimálny počet poslancov je 3, maximálny počet 41, s výnimkou hlavného mesta SR Bratislavy a mesta Košice.
Funkcia poslanca OZ je nezlučiteľná s funkciou starostu, zamestnanca obce, v ktorej je zvolený, štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený a v špecifických prípadoch, napr. výkon funkcie prokurátora.

Poslanec OZ je povinný najmä zložiť sľub, zúčastňovať sa na zasadnutiach OZ a orgánov, do ktorých bol zvolený, dodržiavať organizačný a rokovací poriadok a obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. Na požiadanie je povinný informovať voličov o svojej činnosti a činnosti OZ.
Poslanec je oprávnený najmä:

• predkladať zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
• interpelovať starostu a členov rady,
• požadovať od riaditeľov právnických osôb založených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
• požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
• zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažnosti a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
• požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie

Kompetencie OZ vyplývajú:
a) priamo z konkrétnych ustanovení zákona o obecnom zriadení
b) zo zákonnej možnosti vyhradiť si priamo v si priamo v štatúte rozhodovanie aj o ďalších otázkach (avšak nie napr. právomoc štatutárneho orgánu, ktorým je podľa zákona len starosta).
Obecné zastupiteľstvo by si malo na rozhodovanie vyhradiť predovšetkým také veci hospodárskeho, sociálneho a ekologického rozvoja obce, riešenie ktorých zásadným spôsobom ovplyvňuje postavenie obce ako právnickej osoby a celkovú kvalitu života väčšiny jej obyvateľov.
Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. O jeho zvolanie môže požiadať aj tretina poslancov obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore, spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.
Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné, vrátane otázok použitia verejných prostriedkov na platy a odmeny a pri prerokúvaní otázok nakladania s majetkom obce. Rokovania zastupiteľstva môžu byť za neverejné vyhlásené iba vo výnimočných prípadoch.
Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené rozhodovanie najmä v týchto oblastiach:
• určovanie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom,
• schvaľovanie rozpočtu záverečného účtu, kontrola čerpania rozpočtu, rozhodovanie o prijatí úveru alebo pôžičky, schvaľovanie združovanie obecných prostriedkov
• schvaľovanie územného plánu obce alebo jej časti a koncepcií rozvoja jednotlivých oblasti života obce
• zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo poplatku
• vyhlasovanie hlasovania obyvateľov obce
• schvaľovanie nariadení
• schvaľovanie dohody o medzinárodnej spolupráci a členstva obce v domácich a medzinárodných združeniach
• určovanie organizácie obecného úradu, určovanie platu starostu a hlavného kontrolóra
• zriaďovanie funkcie hlavného kontrolóra
• zriaďovanie rozpočtových a príspevkových organizácií obce, vymenúvanie a odvolávanie ich vedúcich (riaditeľov), zakladanie obchodných spoločností
• zriaďovanie orgánov potrebných na samosprávu obce
• udeľovanie čestného občianstva obce, obecných vyznamenaní a cien
• určovanie symbolov obce