Obec Litmanová rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Litmanová 79
065 31 Jarabina

 

052 / 428 62 01
www.litmanova.sk
obeclitmanova@litmanova.sk

 

IČO: 00330019
VÚB, a.s.
Č. ú. 14124602/0200

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa obce

 1. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
 2. Návrh rozpočtu 2021-2023
 3. Návrh VZN ktorým sa určujú pravidlá odberu vody z vodných zdrojov v správe obce Litmanová a ich spoplatnenie
 4. Návrh VZN o miestnych daniach a ostatných poplatkoch na území obce L i t m a n o v á
 5. Návrh VZN O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ na území obce L i t m a n o v á
 6. Návrh VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce L i t m a n o v á
 7. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce L i t m a n o v á
 8. MIESTNE VÝBEROVÉ KONANIE - ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ na rok 2020/2021
 9. Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
 10. RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni - ROZHODNUTIE
  Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplne
 11. Žiadosť o vydanie potvrdenia
 12. Žiadosť o poskytnutie informácie
 13. Rozhodnutie o umiestnení stavby
 14. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 15. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 16. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 17. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 18. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 19. Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027
 20. Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania.
  VEREJNOU VYHLÁŠKOU
 21. PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI hlavného kontrolóra obce Litmanová na II. polrok 2020
 22. Návrh - Záverečný účet obce za rok 2019
 23. Žiadosť o vydanie potvrdenia
 24. Úroveň vytriedenia odpadov v obci Litmanová
 25. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
 26. Obec Litmanová vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Litmanová 11
 27. MIESTNE VÝBEROVÉ KONANIE - ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ na rok 2019/2020
 28. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13 a 565/5 a to novovytvorenej parcely 577/15
 29. PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI NA OBDOBIE OD 1.1.2020-30.6.2020
 30. Návrh - Dodatok k VZN č. 4/2015
 31. Návrh rozpočtu obce 2020-2022
 32. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 33. Žiadosť o vyjadrenie
 34. ZADANIE - Modernizácia vodovodu a súvisiacej vodárenskej infraštruktúry - Litmanová
 35. Výzva na predloženie ponuky zákazky na poskytnutie stavebných prác: „Modernizácia vodovodu a súvisiacej vodárenskej infraštruktúry - Litmanová“
 36. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni na území Obce L I T M A N O V Á
 37. Voľba hlavného kontrolóra Obce Litmanová
 38. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13, 565/5,577/14
 39. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13, 565/5,577/14
 40. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13, 565/5,577/14
 41. Žiadosť o vydanie stanoviska obce
 42. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách č. 307/2, 301, 302/2, 570/11
 43. Žiadosť o odpredaj pozemku KN-C 577/13
 44. Návrh: Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2018
 45. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Litmanová na II. polrok 2019
 46. Žiadosť o odkúpenie pozemkov parcela č. 3996/2 a 3994/3
 47. Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v Obci Litmanová za rok 2018
 48. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 49. Žiadosť o riešenie odkúpenia pozemku
 50. Miestné výberové konanie - ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ na rok 2018/2019
 51. Verejná VYHLÁŠKA - umiestenie stavby Opitická sieť
 52. Zámenná zmluva SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK a Obec Litmanová
 53. Návrh - Rozpočet 2019-2021
 54. Žiadosť o odkúpenie pozemku
 55. Návrh: VZN O UDEĽOVANÍ ČESTNÉHO OBČIANSTVA OBCE, OBECNÝCH VYZNAMENANÍ A CIEN
 56. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
 57. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE
 58. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Litmanová
 59. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Litmanovej
 60. Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou
 61. Žiadosť o odkúpenie pozemku - parcela 634/35
 62. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - rozhodnutie o umiestnení stavby - Východoslovenská distribučná a.s.
 63. Žiadosť o odpredaj pozemku pacelne číslo 570/9
 64. Žiadosť o kúpu pozemku KNC č. 615/48 v k.ú. Litmanová
 65. Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou
 66. Žiadosť o odkúenie pozemku - parcela KNC č.147
 67. Návrh - Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2017
 68. Žiadosť o odkúenie pozemku - parcela KNC č.147
 69. Žiadosť o dokúpenie pozemku - časť pozemku na parc.č. 149/1
 70. Výzva na predkladanie ponúk – kuchyňa MŠ Litmanová
 71. Výberové konanie na uskutočnenie ťažby dreva, prác na sklade dreva a pestovnej činnosti v Obecných lesoch Litmanová
 72. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE - Východoslovenská distribučná a.s.
 73. Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
 74. O B E C L I T M A N O V Á - Vyhlasuje výberové konanie na uskutočnenie ťažby dreva, prác na sklade dreva a pestovnej činnosti v Obecných lesoch Litmanová
 75. Žiadosť o zverejnenie zistenia dedičov
 76. Oznámenie o začatí územného a stavebného konania
 77. Program odpadového hospdárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020
 78. Návrh - Rozpočtové opatrenie 4/2017
 79. Návrh - Rozpočet 2018-2020
 80. Návrh daní z nehnuteľností na rok 2018
 81. Návrh poplatkov na rok 2018
 82. Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Litmanová o zavedení a poskytovaní elektronických služieb