Obec Litmanová rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Litmanová 79
065 31 Jarabina

 

052 / 428 62 01
www.litmanova.sk
obeclitmanova@litmanova.sk

 

IČO: 00330019
VÚB, a.s.
Č. ú. 14124602/0200

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa obce

 1. Obec Litmanová, zastúpená starostkou obce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Litmanová 11
 2. Majetkové prizananie za rok 2020 starostka
 3. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj motorového vozidla ŠKODA FABIA
 4. Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
 5. Zámer obce Litmanová odpredať časť nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 6. VÝZVA vlastníkom lesných pozemkov
 7. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Litmanová v roku 2020
 8. Zámer obce Litmanová odpredať časť nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 9. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
 10. Návrh rozpočtu 2021-2023
 11. Návrh VZN ktorým sa určujú pravidlá odberu vody z vodných zdrojov v správe obce Litmanová a ich spoplatnenie
 12. Návrh VZN o miestnych daniach a ostatných poplatkoch na území obce L i t m a n o v á
 13. Návrh VZN O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ na území obce L i t m a n o v á
 14. Návrh VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce L i t m a n o v á
 15. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce L i t m a n o v á
 16. MIESTNE VÝBEROVÉ KONANIE - ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ na rok 2020/2021
 17. Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
 18. RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni - ROZHODNUTIE
  Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplne
 19. Žiadosť o vydanie potvrdenia
 20. Žiadosť o poskytnutie informácie
 21. Rozhodnutie o umiestnení stavby
 22. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 23. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 24. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 25. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 26. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 27. Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027
 28. Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania.
  VEREJNOU VYHLÁŠKOU
 29. PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI hlavného kontrolóra obce Litmanová na II. polrok 2020
 30. Návrh - Záverečný účet obce za rok 2019
 31. Žiadosť o vydanie potvrdenia
 32. Úroveň vytriedenia odpadov v obci Litmanová
 33. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
 34. Obec Litmanová vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Litmanová 11
 35. MIESTNE VÝBEROVÉ KONANIE - ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ na rok 2019/2020
 36. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13 a 565/5 a to novovytvorenej parcely 577/15
 37. PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI NA OBDOBIE OD 1.1.2020-30.6.2020
 38. Návrh - Dodatok k VZN č. 4/2015
 39. Návrh rozpočtu obce 2020-2022
 40. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 41. Žiadosť o vyjadrenie
 42. ZADANIE - Modernizácia vodovodu a súvisiacej vodárenskej infraštruktúry - Litmanová
 43. Výzva na predloženie ponuky zákazky na poskytnutie stavebných prác: „Modernizácia vodovodu a súvisiacej vodárenskej infraštruktúry - Litmanová“
 44. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni na území Obce L I T M A N O V Á
 45. Voľba hlavného kontrolóra Obce Litmanová
 46. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13, 565/5,577/14
 47. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13, 565/5,577/14
 48. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13, 565/5,577/14
 49. Žiadosť o vydanie stanoviska obce
 50. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách č. 307/2, 301, 302/2, 570/11
 51. Žiadosť o odpredaj pozemku KN-C 577/13
 52. Návrh: Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2018
 53. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Litmanová na II. polrok 2019
 54. Žiadosť o odkúpenie pozemkov parcela č. 3996/2 a 3994/3
 55. Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v Obci Litmanová za rok 2018
 56. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 57. Žiadosť o riešenie odkúpenia pozemku
 58. Miestné výberové konanie - ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ na rok 2018/2019
 59. Verejná VYHLÁŠKA - umiestenie stavby Opitická sieť
 60. Zámenná zmluva SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK a Obec Litmanová
 61. Návrh - Rozpočet 2019-2021
 62. Žiadosť o odkúpenie pozemku
 63. Návrh: VZN O UDEĽOVANÍ ČESTNÉHO OBČIANSTVA OBCE, OBECNÝCH VYZNAMENANÍ A CIEN
 64. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
 65. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE
 66. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Litmanová
 67. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Litmanovej
 68. Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou
 69. Žiadosť o odkúpenie pozemku - parcela 634/35
 70. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - rozhodnutie o umiestnení stavby - Východoslovenská distribučná a.s.
 71. Žiadosť o odpredaj pozemku pacelne číslo 570/9
 72. Žiadosť o kúpu pozemku KNC č. 615/48 v k.ú. Litmanová
 73. Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou
 74. Žiadosť o odkúenie pozemku - parcela KNC č.147
 75. Návrh - Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2017
 76. Žiadosť o odkúenie pozemku - parcela KNC č.147
 77. Žiadosť o dokúpenie pozemku - časť pozemku na parc.č. 149/1
 78. Výzva na predkladanie ponúk – kuchyňa MŠ Litmanová
 79. Výberové konanie na uskutočnenie ťažby dreva, prác na sklade dreva a pestovnej činnosti v Obecných lesoch Litmanová
 80. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE - Východoslovenská distribučná a.s.
 81. Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
 82. O B E C L I T M A N O V Á - Vyhlasuje výberové konanie na uskutočnenie ťažby dreva, prác na sklade dreva a pestovnej činnosti v Obecných lesoch Litmanová
 83. Žiadosť o zverejnenie zistenia dedičov
 84. Oznámenie o začatí územného a stavebného konania
 85. Program odpadového hospdárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020
 86. Návrh - Rozpočtové opatrenie 4/2017
 87. Návrh - Rozpočet 2018-2020
 88. Návrh daní z nehnuteľností na rok 2018
 89. Návrh poplatkov na rok 2018
 90. Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Litmanová o zavedení a poskytovaní elektronických služieb