Obec Litmanová rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Litmanová 79
065 31 Jarabina

 

052 / 428 62 01
www.litmanova.sk
obeclitmanova@litmanova.sk

 

IČO: 00330019
VÚB, a.s.
Č. ú. 14124602/0200

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa obce

 1. Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027
 2. Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania.
  VEREJNOU VYHLÁŠKOU
 3. PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI hlavného kontrolóra obce Litmanová na II. polrok 2020
 4. Návrh - Záverečný účet obce za rok 2019
 5. Žiadosť o vydanie potvrdenia
 6. Úroveň vytriedenia odpadov v obci Litmanová
 7. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
 8. Obec Litmanová vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Litmanová 11
 9. MIESTNE VÝBEROVÉ KONANIE - ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ na rok 2019/2020
 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13 a 565/5 a to novovytvorenej parcely 577/15
 11. PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI NA OBDOBIE OD 1.1.2020-30.6.2020
 12. Návrh - Dodatok k VZN č. 4/2015
 13. Návrh rozpočtu obce 2020-2022
 14. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 15. Žiadosť o vyjadrenie
 16. ZADANIE - Modernizácia vodovodu a súvisiacej vodárenskej infraštruktúry - Litmanová
 17. Výzva na predloženie ponuky zákazky na poskytnutie stavebných prác: „Modernizácia vodovodu a súvisiacej vodárenskej infraštruktúry - Litmanová“
 18. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni na území Obce L I T M A N O V Á
 19. Voľba hlavného kontrolóra Obce Litmanová
 20. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13, 565/5,577/14
 21. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13, 565/5,577/14
 22. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13, 565/5,577/14
 23. Žiadosť o vydanie stanoviska obce
 24. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách č. 307/2, 301, 302/2, 570/11
 25. Žiadosť o odpredaj pozemku KN-C 577/13
 26. Návrh: Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2018
 27. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Litmanová na II. polrok 2019
 28. Žiadosť o odkúpenie pozemkov parcela č. 3996/2 a 3994/3
 29. Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v Obci Litmanová za rok 2018
 30. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 31. Žiadosť o riešenie odkúpenia pozemku
 32. Miestné výberové konanie - ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ na rok 2018/2019
 33. Verejná VYHLÁŠKA - umiestenie stavby Opitická sieť
 34. Zámenná zmluva SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK a Obec Litmanová
 35. Návrh - Rozpočet 2019-2021
 36. Žiadosť o odkúpenie pozemku
 37. Návrh: VZN O UDEĽOVANÍ ČESTNÉHO OBČIANSTVA OBCE, OBECNÝCH VYZNAMENANÍ A CIEN
 38. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
 39. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE
 40. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Litmanová
 41. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Litmanovej
 42. Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou
 43. Žiadosť o odkúpenie pozemku - parcela 634/35
 44. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - rozhodnutie o umiestnení stavby - Východoslovenská distribučná a.s.
 45. Žiadosť o odpredaj pozemku pacelne číslo 570/9
 46. Žiadosť o kúpu pozemku KNC č. 615/48 v k.ú. Litmanová
 47. Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou
 48. Žiadosť o odkúenie pozemku - parcela KNC č.147
 49. Návrh - Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2017
 50. Žiadosť o odkúenie pozemku - parcela KNC č.147
 51. Žiadosť o dokúpenie pozemku - časť pozemku na parc.č. 149/1
 52. Výzva na predkladanie ponúk – kuchyňa MŠ Litmanová
 53. Výberové konanie na uskutočnenie ťažby dreva, prác na sklade dreva a pestovnej činnosti v Obecných lesoch Litmanová
 54. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE - Východoslovenská distribučná a.s.
 55. Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
 56. O B E C L I T M A N O V Á - Vyhlasuje výberové konanie na uskutočnenie ťažby dreva, prác na sklade dreva a pestovnej činnosti v Obecných lesoch Litmanová
 57. Žiadosť o zverejnenie zistenia dedičov
 58. Oznámenie o začatí územného a stavebného konania
 59. Program odpadového hospdárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020
 60. Návrh - Rozpočtové opatrenie 4/2017
 61. Návrh - Rozpočet 2018-2020
 62. Návrh daní z nehnuteľností na rok 2018
 63. Návrh poplatkov na rok 2018
 64. Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Litmanová o zavedení a poskytovaní elektronických služieb