Obec Litmanová rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Litmanová 79
065 31 Jarabina

 

052 / 428 62 01
www.litmanova.sk
obeclitmanova@litmanova.sk

 

IČO: 00330019
VÚB, a.s.
Č. ú. 14124602/0200

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa obce

 1. Úroveň vytriedenia odpadov v obci Litmanová
 2. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
 3. Obec Litmanová vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Litmanová 11
 4. MIESTNE VÝBEROVÉ KONANIE - ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ na rok 2019/2020
 5. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13 a 565/5 a to novovytvorenej parcely 577/15
 6. PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI NA OBDOBIE OD 1.1.2020-30.6.2020
 7. Návrh - Dodatok k VZN č. 4/2015
 8. Návrh rozpočtu obce 2020-2022
 9. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 10. Žiadosť o vyjadrenie
 11. ZADANIE - Modernizácia vodovodu a súvisiacej vodárenskej infraštruktúry - Litmanová
 12. Výzva na predloženie ponuky zákazky na poskytnutie stavebných prác: „Modernizácia vodovodu a súvisiacej vodárenskej infraštruktúry - Litmanová“
 13. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni na území Obce L I T M A N O V Á
 14. Voľba hlavného kontrolóra Obce Litmanová
 15. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13, 565/5,577/14
 16. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13, 565/5,577/14
 17. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13, 565/5,577/14
 18. Žiadosť o vydanie stanoviska obce
 19. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách č. 307/2, 301, 302/2, 570/11
 20. Žiadosť o odpredaj pozemku KN-C 577/13
 21. Návrh: Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2018
 22. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Litmanová na II. polrok 2019
 23. Žiadosť o odkúpenie pozemkov parcela č. 3996/2 a 3994/3
 24. Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v Obci Litmanová za rok 2018
 25. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 26. Žiadosť o riešenie odkúpenia pozemku
 27. Miestné výberové konanie - ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ na rok 2018/2019
 28. Verejná VYHLÁŠKA - umiestenie stavby Opitická sieť
 29. Zámenná zmluva SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK a Obec Litmanová
 30. Návrh - Rozpočet 2019-2021
 31. Žiadosť o odkúpenie pozemku
 32. Návrh: VZN O UDEĽOVANÍ ČESTNÉHO OBČIANSTVA OBCE, OBECNÝCH VYZNAMENANÍ A CIEN
 33. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
 34. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE
 35. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Litmanová
 36. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Litmanovej
 37. Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou
 38. Žiadosť o odkúpenie pozemku - parcela 634/35
 39. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - rozhodnutie o umiestnení stavby - Východoslovenská distribučná a.s.
 40. Žiadosť o odpredaj pozemku pacelne číslo 570/9
 41. Žiadosť o kúpu pozemku KNC č. 615/48 v k.ú. Litmanová
 42. Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou
 43. Žiadosť o odkúenie pozemku - parcela KNC č.147
 44. Návrh - Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2017
 45. Žiadosť o odkúenie pozemku - parcela KNC č.147
 46. Žiadosť o dokúpenie pozemku - časť pozemku na parc.č. 149/1
 47. Výzva na predkladanie ponúk – kuchyňa MŠ Litmanová
 48. Výberové konanie na uskutočnenie ťažby dreva, prác na sklade dreva a pestovnej činnosti v Obecných lesoch Litmanová
 49. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE - Východoslovenská distribučná a.s.
 50. Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
 51. O B E C L I T M A N O V Á - Vyhlasuje výberové konanie na uskutočnenie ťažby dreva, prác na sklade dreva a pestovnej činnosti v Obecných lesoch Litmanová
 52. Žiadosť o zverejnenie zistenia dedičov
 53. Oznámenie o začatí územného a stavebného konania
 54. Program odpadového hospdárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020
 55. Návrh - Rozpočtové opatrenie 4/2017
 56. Návrh - Rozpočet 2018-2020
 57. Návrh daní z nehnuteľností na rok 2018
 58. Návrh poplatkov na rok 2018
 59. Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Litmanová o zavedení a poskytovaní elektronických služieb