Obec Litmanová rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Litmanová 79
065 31 Jarabina

 

052 / 428 62 01
www.litmanova.sk
obeclitmanova@litmanova.sk

 

IČO: 00330019
VÚB, a.s.
Č. ú. 14124602/0200

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa obce

 1. Žiadosť o vyjadrenie
 2. ZADANIE - Modernizácia vodovodu a súvisiacej vodárenskej infraštruktúry - Litmanová
 3. Výzva na predloženie ponuky zákazky na poskytnutie stavebných prác: „Modernizácia vodovodu a súvisiacej vodárenskej infraštruktúry - Litmanová“
 4. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni na území Obce L I T M A N O V Á
 5. Voľba hlavného kontrolóra Obce Litmanová
 6. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13, 565/5,577/14
 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13, 565/5,577/14
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13, 565/5,577/14
 9. Žiadosť o vydanie stanoviska obce
 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách č. 307/2, 301, 302/2, 570/11
 11. Žiadosť o odpredaj pozemku KN-C 577/13
 12. Návrh: Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2018
 13. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Litmanová na II. polrok 2019
 14. Žiadosť o odkúpenie pozemkov parcela č. 3996/2 a 3994/3
 15. Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v Obci Litmanová za rok 2018
 16. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 17. Žiadosť o riešenie odkúpenia pozemku
 18. Miestné výberové konanie - ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ na rok 2018/2019
 19. Verejná VYHLÁŠKA - umiestenie stavby Opitická sieť
 20. Zámenná zmluva SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK a Obec Litmanová
 21. Návrh - Rozpočet 2019-2021
 22. Žiadosť o odkúpenie pozemku
 23. Návrh: VZN O UDEĽOVANÍ ČESTNÉHO OBČIANSTVA OBCE, OBECNÝCH VYZNAMENANÍ A CIEN
 24. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
 25. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE
 26. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Litmanová
 27. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Litmanovej
 28. Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou
 29. Žiadosť o odkúpenie pozemku - parcela 634/35
 30. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - rozhodnutie o umiestnení stavby - Východoslovenská distribučná a.s.
 31. Žiadosť o odpredaj pozemku pacelne číslo 570/9
 32. Žiadosť o kúpu pozemku KNC č. 615/48 v k.ú. Litmanová
 33. Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou
 34. Žiadosť o odkúenie pozemku - parcela KNC č.147
 35. Návrh - Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2017
 36. Žiadosť o odkúenie pozemku - parcela KNC č.147
 37. Žiadosť o dokúpenie pozemku - časť pozemku na parc.č. 149/1
 38. Výzva na predkladanie ponúk – kuchyňa MŠ Litmanová
 39. Výberové konanie na uskutočnenie ťažby dreva, prác na sklade dreva a pestovnej činnosti v Obecných lesoch Litmanová
 40. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE - Východoslovenská distribučná a.s.
 41. Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
 42. O B E C L I T M A N O V Á - Vyhlasuje výberové konanie na uskutočnenie ťažby dreva, prác na sklade dreva a pestovnej činnosti v Obecných lesoch Litmanová
 43. Žiadosť o zverejnenie zistenia dedičov
 44. Oznámenie o začatí územného a stavebného konania
 45. Program odpadového hospdárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020
 46. Návrh - Rozpočtové opatrenie 4/2017
 47. Návrh - Rozpočet 2018-2020
 48. Návrh daní z nehnuteľností na rok 2018
 49. Návrh poplatkov na rok 2018
 50. Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Litmanová o zavedení a poskytovaní elektronických služieb