Obec Litmanová rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Litmanová 79
065 31 Jarabina

 

052 / 428 62 01
www.litmanova.sk
obeclitmanova@litmanova.sk

 

IČO: 00330019
VÚB, a.s.
Č. ú. 14124602/0200

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa obce

 1. RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni - ROZHODNUTIE
  Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplne
 2. Žiadosť o vydanie potvrdenia
 3. Žiadosť o poskytnutie informácie
 4. Rozhodnutie o umiestnení stavby
 5. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 6. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 7. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 8. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 9. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 10. Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027
 11. Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania.
  VEREJNOU VYHLÁŠKOU
 12. PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI hlavného kontrolóra obce Litmanová na II. polrok 2020
 13. Návrh - Záverečný účet obce za rok 2019
 14. Žiadosť o vydanie potvrdenia
 15. Úroveň vytriedenia odpadov v obci Litmanová
 16. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
 17. Obec Litmanová vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Litmanová 11
 18. MIESTNE VÝBEROVÉ KONANIE - ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ na rok 2019/2020
 19. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13 a 565/5 a to novovytvorenej parcely 577/15
 20. PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI NA OBDOBIE OD 1.1.2020-30.6.2020
 21. Návrh - Dodatok k VZN č. 4/2015
 22. Návrh rozpočtu obce 2020-2022
 23. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 24. Žiadosť o vyjadrenie
 25. ZADANIE - Modernizácia vodovodu a súvisiacej vodárenskej infraštruktúry - Litmanová
 26. Výzva na predloženie ponuky zákazky na poskytnutie stavebných prác: „Modernizácia vodovodu a súvisiacej vodárenskej infraštruktúry - Litmanová“
 27. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni na území Obce L I T M A N O V Á
 28. Voľba hlavného kontrolóra Obce Litmanová
 29. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13, 565/5,577/14
 30. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13, 565/5,577/14
 31. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13, 565/5,577/14
 32. Žiadosť o vydanie stanoviska obce
 33. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách č. 307/2, 301, 302/2, 570/11
 34. Žiadosť o odpredaj pozemku KN-C 577/13
 35. Návrh: Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2018
 36. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Litmanová na II. polrok 2019
 37. Žiadosť o odkúpenie pozemkov parcela č. 3996/2 a 3994/3
 38. Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v Obci Litmanová za rok 2018
 39. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 40. Žiadosť o riešenie odkúpenia pozemku
 41. Miestné výberové konanie - ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ na rok 2018/2019
 42. Verejná VYHLÁŠKA - umiestenie stavby Opitická sieť
 43. Zámenná zmluva SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK a Obec Litmanová
 44. Návrh - Rozpočet 2019-2021
 45. Žiadosť o odkúpenie pozemku
 46. Návrh: VZN O UDEĽOVANÍ ČESTNÉHO OBČIANSTVA OBCE, OBECNÝCH VYZNAMENANÍ A CIEN
 47. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
 48. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE
 49. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Litmanová
 50. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Litmanovej
 51. Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou
 52. Žiadosť o odkúpenie pozemku - parcela 634/35
 53. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - rozhodnutie o umiestnení stavby - Východoslovenská distribučná a.s.
 54. Žiadosť o odpredaj pozemku pacelne číslo 570/9
 55. Žiadosť o kúpu pozemku KNC č. 615/48 v k.ú. Litmanová
 56. Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou
 57. Žiadosť o odkúenie pozemku - parcela KNC č.147
 58. Návrh - Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2017
 59. Žiadosť o odkúenie pozemku - parcela KNC č.147
 60. Žiadosť o dokúpenie pozemku - časť pozemku na parc.č. 149/1
 61. Výzva na predkladanie ponúk – kuchyňa MŠ Litmanová
 62. Výberové konanie na uskutočnenie ťažby dreva, prác na sklade dreva a pestovnej činnosti v Obecných lesoch Litmanová
 63. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE - Východoslovenská distribučná a.s.
 64. Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
 65. O B E C L I T M A N O V Á - Vyhlasuje výberové konanie na uskutočnenie ťažby dreva, prác na sklade dreva a pestovnej činnosti v Obecných lesoch Litmanová
 66. Žiadosť o zverejnenie zistenia dedičov
 67. Oznámenie o začatí územného a stavebného konania
 68. Program odpadového hospdárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020
 69. Návrh - Rozpočtové opatrenie 4/2017
 70. Návrh - Rozpočet 2018-2020
 71. Návrh daní z nehnuteľností na rok 2018
 72. Návrh poplatkov na rok 2018
 73. Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Litmanová o zavedení a poskytovaní elektronických služieb