Obec Litmanová rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Litmanová 79
065 31 Jarabina

 

052 / 428 62 01
www.litmanova.sk
obeclitmanova@litmanova.sk

 

IČO: 00330019
VÚB, a.s.
Č. ú. 14124602/0200

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa obce

 1. Zámer obce Litmanová odpredať časť nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 2. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj motorového vozidla ŠKODA FABIA
 3. VÝZVA vlastníkom lesných pozemkov
 4. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Litmanová v roku 2020
 5. Zámer obce Litmanová odpredať časť nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 6. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
 7. Návrh rozpočtu 2021-2023
 8. Návrh VZN ktorým sa určujú pravidlá odberu vody z vodných zdrojov v správe obce Litmanová a ich spoplatnenie
 9. Návrh VZN o miestnych daniach a ostatných poplatkoch na území obce L i t m a n o v á
 10. Návrh VZN O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ na území obce L i t m a n o v á
 11. Návrh VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce L i t m a n o v á
 12. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce L i t m a n o v á
 13. MIESTNE VÝBEROVÉ KONANIE - ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ na rok 2020/2021
 14. Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
 15. RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni - ROZHODNUTIE
  Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplne
 16. Žiadosť o vydanie potvrdenia
 17. Žiadosť o poskytnutie informácie
 18. Rozhodnutie o umiestnení stavby
 19. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 20. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 21. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 22. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 23. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 24. Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027
 25. Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania.
  VEREJNOU VYHLÁŠKOU
 26. PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI hlavného kontrolóra obce Litmanová na II. polrok 2020
 27. Návrh - Záverečný účet obce za rok 2019
 28. Žiadosť o vydanie potvrdenia
 29. Úroveň vytriedenia odpadov v obci Litmanová
 30. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
 31. Obec Litmanová vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Litmanová 11
 32. MIESTNE VÝBEROVÉ KONANIE - ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ na rok 2019/2020
 33. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13 a 565/5 a to novovytvorenej parcely 577/15
 34. PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI NA OBDOBIE OD 1.1.2020-30.6.2020
 35. Návrh - Dodatok k VZN č. 4/2015
 36. Návrh rozpočtu obce 2020-2022
 37. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 38. Žiadosť o vyjadrenie
 39. ZADANIE - Modernizácia vodovodu a súvisiacej vodárenskej infraštruktúry - Litmanová
 40. Výzva na predloženie ponuky zákazky na poskytnutie stavebných prác: „Modernizácia vodovodu a súvisiacej vodárenskej infraštruktúry - Litmanová“
 41. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni na území Obce L I T M A N O V Á
 42. Voľba hlavného kontrolóra Obce Litmanová
 43. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13, 565/5,577/14
 44. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13, 565/5,577/14
 45. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách 577/13, 565/5,577/14
 46. Žiadosť o vydanie stanoviska obce
 47. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách č. 307/2, 301, 302/2, 570/11
 48. Žiadosť o odpredaj pozemku KN-C 577/13
 49. Návrh: Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2018
 50. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Litmanová na II. polrok 2019
 51. Žiadosť o odkúpenie pozemkov parcela č. 3996/2 a 3994/3
 52. Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v Obci Litmanová za rok 2018
 53. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 54. Žiadosť o riešenie odkúpenia pozemku
 55. Miestné výberové konanie - ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ na rok 2018/2019
 56. Verejná VYHLÁŠKA - umiestenie stavby Opitická sieť
 57. Zámenná zmluva SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK a Obec Litmanová
 58. Návrh - Rozpočet 2019-2021
 59. Žiadosť o odkúpenie pozemku
 60. Návrh: VZN O UDEĽOVANÍ ČESTNÉHO OBČIANSTVA OBCE, OBECNÝCH VYZNAMENANÍ A CIEN
 61. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
 62. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE
 63. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Litmanová
 64. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Litmanovej
 65. Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou
 66. Žiadosť o odkúpenie pozemku - parcela 634/35
 67. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - rozhodnutie o umiestnení stavby - Východoslovenská distribučná a.s.
 68. Žiadosť o odpredaj pozemku pacelne číslo 570/9
 69. Žiadosť o kúpu pozemku KNC č. 615/48 v k.ú. Litmanová
 70. Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou
 71. Žiadosť o odkúenie pozemku - parcela KNC č.147
 72. Návrh - Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2017
 73. Žiadosť o odkúenie pozemku - parcela KNC č.147
 74. Žiadosť o dokúpenie pozemku - časť pozemku na parc.č. 149/1
 75. Výzva na predkladanie ponúk – kuchyňa MŠ Litmanová
 76. Výberové konanie na uskutočnenie ťažby dreva, prác na sklade dreva a pestovnej činnosti v Obecných lesoch Litmanová
 77. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE - Východoslovenská distribučná a.s.
 78. Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
 79. O B E C L I T M A N O V Á - Vyhlasuje výberové konanie na uskutočnenie ťažby dreva, prác na sklade dreva a pestovnej činnosti v Obecných lesoch Litmanová
 80. Žiadosť o zverejnenie zistenia dedičov
 81. Oznámenie o začatí územného a stavebného konania
 82. Program odpadového hospdárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020
 83. Návrh - Rozpočtové opatrenie 4/2017
 84. Návrh - Rozpočet 2018-2020
 85. Návrh daní z nehnuteľností na rok 2018
 86. Návrh poplatkov na rok 2018
 87. Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Litmanová o zavedení a poskytovaní elektronických služieb