Kontakt:

Obecný úrad
Litmanová 79
065 31 Jarabina

 

052 / 428 62 01
www.litmanova.sk
obeclitmanova@litmanova.sk

 

IČO: 00330019
VÚB, a.s.
Č. ú. 14124602/0200

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa obce

 1. Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou
 2. Žiadosť o odkúpenie pozemku - parcela 634/35
 3. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - rozhodnutie o umiestnení stavby - Východoslovenská distribučná a.s.
 4. Žiadosť o odpredaj pozemku pacelne číslo 570/9
 5. Žiadosť o kúpu pozemku KNC č. 615/48 v k.ú. Litmanová
 6. Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou
 7. Žiadosť o odkúenie pozemku - parcela KNC č.147
 8. Návrh - Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2017
 9. Žiadosť o odkúenie pozemku - parcela KNC č.147
 10. Žiadosť o dokúpenie pozemku - časť pozemku na parc.č. 149/1
 11. Výzva na predkladanie ponúk – kuchyňa MŠ Litmanová
 12. Výberové konanie na uskutočnenie ťažby dreva, prác na sklade dreva a pestovnej činnosti v Obecných lesoch Litmanová
 13. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE - Východoslovenská distribučná a.s.
 14. Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
 15. O B E C L I T M A N O V Á - Vyhlasuje výberové konanie na uskutočnenie ťažby dreva, prác na sklade dreva a pestovnej činnosti v Obecných lesoch Litmanová
 16. Žiadosť o zverejnenie zistenia dedičov
 17. Oznámenie o začatí územného a stavebného konania
 18. Program odpadového hospdárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020
 19. Návrh - Rozpočtové opatrenie 4/2017
 20. Návrh - Rozpočet 2018-2020
 21. Návrh daní z nehnuteľností na rok 2018
 22. Návrh poplatkov na rok 2018
 23. Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Litmanová o zavedení a poskytovaní elektronických služieb